Warunki - PAXLY

PAXLY GmbH
Leipziger Straße 70-71 | 06108 Halle (Saale)
Saxony-Anhalt
Niemcy

Telefon: +49 345 77899900
E-mail: info@paxly.ai

Dyrektorzy zarządzający: Thomas Auer, Torsten Beyenbach

DE322882003

Numer rejestracyjny: HRB 205088

Ogólne warunki użytkowania

Paxly GmbH

A. Ogólne warunki dla wszystkich użytkowników

1. Ważność Ogólnych Warunków Użytkowania

(1) Poniższe warunki mają zastosowanie wyłącznie do wszystkich transakcji prawnych - w tym przyszłych transakcji - między "Dostawcą oprogramowania" (Paxly GmbH) a "Użytkownikiem" (zwanym dalej również indywidualnie "Dostawcą" lub "Klientem") związanych z korzystaniem z oprogramowania B2B eProcurement "www.paxly.eu" ("Oprogramowanie eProcurement"), chyba że inne warunki zostały wyraźnie uznane lub uzgodnione na piśmie.

(2) Ogólne warunki handlowe użytkownika lub osób trzecich nie mają zastosowania, nawet jeśli dostawca oprogramowania wyraźnie się im nie sprzeciwia.

(3) Rejestrując się w oprogramowaniu eProcurement zgodnie z sekcją 4 lub rezerwując usługi SaaS zgodnie z sekcją B. niniejszych Ogólnych warunków użytkowania, użytkownik uznaje je za wiążące.

(4) Dostawca oprogramowania powiadomi użytkownika o wszelkich zmianach niniejszych warunków użytkowania pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji. Jeśli użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec takich zmian w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia, zmiany uznaje się za zaakceptowane. W przypadku sprzeciwu konto zostanie dezaktywowane 4 tygodnie po otrzymaniu powiadomienia. Użytkownik zostanie osobno poinformowany o prawie do sprzeciwu i konsekwencjach prawnych w przypadku zmiany warunków użytkowania.

2. Przedmiot oprogramowania eProcurement

Oprogramowanie eProcurement oferuje handlowcom w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego i osobom prawnym prawa publicznego z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec lub przedsiębiorcom w innych krajach europejskich, którzy są prawnie równoważni handlowcom w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, rozwiązanie programowe, które umożliwia cyfrową współpracę w różnych procesach biznesowych między klientem a dostawcą. Oprogramowanie eProcurement to platforma oprogramowania dla klientów i dostawców niestandardowych materiałów opakowaniowych dla przemysłu i handlu.

3. Usługi operatora platformy

(1) Dostawca oprogramowania daje użytkownikom możliwość przeprowadzania kompletnych procesów zakupowych i sprzedażowych po stronie dostawcy lub klienta, w tym zawierania umów za pośrednictwem oprogramowania eProcurement.

(2) W tym celu dostawca oprogramowania zapewnia i utrzymuje infrastrukturę techniczną dla kompletnych procesów zamówień i sprzedaży za pośrednictwem oprogramowania eProcurement.

(3) Zgodnie z systemem oceny opartym na KPI, opisanym w Załączniku 1 do niniejszych Warunków użytkowania, Dostawca otrzyma ocenę od oprogramowania eProcurement, która jest widoczna dla innych użytkowników. 

(4) Dostawca oprogramowania zastrzega sobie prawo do zmiany lub rozszerzenia treści i struktury Oprogramowania eZamówienia oraz związanych z nim interfejsów użytkownika, jeśli nie ma to wpływu lub nie wpływa znacząco na realizację celu umowy zawartej z Użytkownikiem lub umów zawartych za pośrednictwem Oprogramowania eZamówienia. Dostawca oprogramowania odpowiednio poinformuje użytkowników Oprogramowania eProcurement o zmianach.

(5) Aby korzystać z oprogramowania eProcurement, musi być dostępna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge w aktualnej wersji (nie starszej niż 6 miesięcy).

(6) Dostawca oprogramowania dostarczy Użytkownikowi najnowszą wersję Oprogramowania eProcurement. Dostawca oprogramowania nie jest odpowiedzialny za dostosowanie Oprogramowania eProcurement do indywidualnych wymagań Użytkownika, ani za dalszy rozwój techniczny lub funkcjonalny Oprogramowania eProcurement lub jego poszczególnych funkcji.

4. Autoryzacja i dostęp do oprogramowania eProcurement

(1) Rejestracja jest warunkiem wstępnym korzystania z Oprogramowania eProcurement. Tylko użytkownicy, którzy przy zawieraniu transakcji prawnej w Oprogramowaniu eProcurement działają w ramach swojej działalności gospodarczej lub niezależnej działalności zawodowej, tj. jako przedsiębiorcy w rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), mogą być upoważnieni do korzystania z Oprogramowania eProcurement. Konsumenci w rozumieniu § 13 BGB są wykluczeni z korzystania z oprogramowania eProcurement

(2) Podczas rejestracji użytkownik musi podać dane swojej firmy, dane do faktury i osobę kontaktową oraz określić, czy chce używać oprogramowania eProcurement do sprzedaży czy zakupów. Nazwa firmy, numer rejestru handlowego, sąd rejestracji i numer identyfikacyjny VAT są obowiązkowe i stanowią warunek wstępny złożenia wniosku o autoryzację. Składając wniosek, użytkownik zapewnia, że podane informacje są prawdziwe i kompletne. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania dostawcy oprogramowania o wszelkich przyszłych zmianach w podanych informacjach.

(3) Wniosek o autoryzację zostanie zaakceptowany poprzez potwierdzenie autoryzacji pocztą elektroniczną. Autoryzacja tworzy umowę użytkowania na czas nieokreślony pomiędzy dostawcą oprogramowania a danym użytkownikiem zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania.

5. Logowanie i dostęp do danych

(1) Po rejestracji dostawca oprogramowania udostępnia użytkownikowi dane głównego loginu, który zapewnia dostęp do chronionego obszaru głównych danych firmy i podstawowych ustawień konta.

(2) Za pomocą loginu głównego użytkownik ma możliwość przyznania pracownikom w swojej firmie własnych uprawnień dostępu i skonfigurowania ich zgodnie z własnymi życzeniami, aby umożliwić im optymalną pracę z oprogramowaniem eProcurement.

(3) Wszystkie loginy są zindywidualizowane i mogą być używane wyłącznie przez odpowiednią upoważnioną osobę. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy głównego loginu i powiązanego z nim hasła oraz do ochrony ich przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Użytkownik jest również odpowiedzialny za zachowanie poufności loginów pracowników i powiązanych z nimi haseł oraz odpowiednio poinstruuje swoich pracowników. W przypadku podejrzenia nadużycia użytkownik powinien niezwłocznie poinformować dostawcę oprogramowania. Gdy tylko dostawca oprogramowania dowie się o nieautoryzowanym użyciu, zablokuje dostęp danego użytkownika w całości lub w części. 

(4) Działania przy użyciu loginu głównego i loginów pracowników są zasadniczo przypisywane użytkownikowi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za deklaracje złożone w ramach konta członkowskiego lub loginu pracownika. 

6. Korzystanie z oprogramowania eProcurement jako klient

(1) Użytkownicy, którzy korzystają z oprogramowania eProcurement jako kupujący ("Klient"), mają, oprócz innych funkcji i pod warunkiem, że odpowiedni moduł dla usług SaaS jest zarezerwowany, możliwość składania wniosków w formacie przetargowym (dalej: "Przetarg") i umożliwienia dostawcom składania ofert w okresie przetargowym. Szczegóły reguluje umowa na odpowiednie usługi SaaS pomiędzy użytkownikiem a dostawcą oprogramowania, do której zastosowanie mają również warunki specjalne wymienione w punkcie B.

(2) Zapytania ofertowe mogą być otwierane wyłącznie przez klientów i nie zawierają prawnie wiążącej oferty zawarcia umowy, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert ("invitatio ad offerendum"). Klienci nie mogą uczestniczyć jako dostawcy w otwartym przez siebie przetargu. Podobnie, klienci nie mogą uczestniczyć jako dostawcy w zapytaniu ofertowym otwartym przez nich za pośrednictwem osób trzecich działających w ich imieniu.

(3) Klient może w dowolnym momencie sprawdzić liczbę ofert przychodzących na jego konto. 

(4) Klient ma swobodę wyboru, czy i które z otrzymanych ofert chce zaakceptować. Akceptacji dokonuje się poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuj ofertę". Po zaakceptowaniu oferty zawierana jest odpowiednia umowa między dostawcą a klientem.

(5) O ile Klient wyrazi takie życzenie i określi je w kontekście zapytania ofertowego, do umów zawieranych za pośrednictwem Oprogramowania eProcurement zastosowanie mają "Ogólne warunki umowy", które można znaleźć na stronie www.paxly.eu/[link] w wersji obowiązującej w danym czasie. Własne warunki umowne Dostawcy i/lub Klienta nie mają w tym przypadku zastosowania.

7. Wykorzystanie oprogramowania eProcurement jako dostawcy

(1) Użytkownicy korzystający z oprogramowania eProcurement jako dostawcy ("Dostawca") mają możliwość składania wiążących ofert w odpowiedzi na zapytania Klienta. Oferty Dostawcy stanowią prawnie wiążące oświadczenia o zawarciu umowy złożonej przez Klienta lub oferowanej przez Dostawcę. 

(2) Dostawcy nie są uprawnieni do składania ofert w odpowiedzi na konkretne zapytania. Dostawca oprogramowania nie jest również odpowiedzialny za to, czy lub ile ofert jest składanych klientom w odpowiedzi na ich zapytania.

(3) Jeśli dostawca nie zarezerwował żadnych oddzielnych usług SaaS, może wyświetlać tylko zapytania od klientów, którzy wymienili go jako "istniejącego dostawcę".

  1. Do celów Oprogramowania eProcurement i niniejszych Warunków użytkowania "Istniejący dostawca" to firma (w tym jej spółki powiązane w rozumieniu sekcji 15 AktG), która produkuje opakowania i dostarczyła opakowania (dowolnego rodzaju) innemu użytkownikowi co najmniej raz w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rejestrację. Wyłączone są spółki (w tym ich spółki powiązane w rozumieniu § 15 AktG), których udział w całkowitym wolumenie zakupów użytkownika w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rejestrację był mniejszy niż 5%.
  1. Dostawca Oprogramowania nie ponosi odpowiedzialności za poprawność wpisu; Dostawca nie ma roszczenia wobec Dostawcy Oprogramowania o poprawienie wpisu i nie może dochodzić żadnych innych roszczeń wobec Dostawcy Oprogramowania z powodu wpisu dokonanego przez innego użytkownika.

Ponadto zastosowanie mają specjalne warunki wymienione w punkcie B.

8. Obowiązki użytkowników

(1) Zapytanie ofertowe nie może zostać złożone, a oferta nie może zostać złożona, jeżeli

(a) brakuje istotnych informacji dotyczących przedmiotu, ilości, ceny i dostawy;

(b) otwarcie lub realizacja zapytania ofertowego lub sprzedaży naruszałyby przepisy ustawowe, zarządzenia urzędowe lub dobre obyczaje zgodnie z systemem prawnym mającym zastosowanie do zamierzonej umowy. W szczególności nie mogą być oferowane przedmioty, których oferta lub sprzedaż narusza prawa osób trzecich lub normy ustawowe.

(2) Użytkownik jest również zobowiązany do

(a) powstrzymania się od wszelkich działań, które w niewłaściwy sposób wpływają na negocjacje i zawieranie umów w ramach oprogramowania eProcurement lub wpływają na zachowania rynkowe i ceny innych użytkowników,

(b) ustanowienia i utrzymywania niezbędnych środków ostrożności w zakresie bezpieczeństwa danych przez cały okres obowiązywania umowy, w szczególności w celu zapewnienia starannego i sumiennego obchodzenia się z loginami i hasłami;

(b) niezwłocznego powiadamiania dostawcy oprogramowania o wszelkich zmianach technicznych zachodzących w jego obszarze, jeśli mogą one negatywnie wpłynąć na świadczenie usług lub bezpieczeństwo oprogramowania eProcurement;

(c) współpracy przy badaniu ataków stron trzecich na oprogramowanie eProcurement, o ile taka współpraca ze strony użytkownika jest wymagana;

(d) przeprowadzania transakcji w oprogramowaniu eProcurement wyłącznie w ramach komercyjnej działalności gospodarczej w celach komercyjnych

(e) jak najszybszego powiadamiania dostawcy oprogramowania o wszelkich usterkach, awariach i lukach w zabezpieczeniach oprogramowania eProcurement, o których dowie się użytkownik.

(f) przestrzegania wszystkich wymogów prawnych związanych z inicjowaniem, zawieraniem i realizacją umów zawieranych za pośrednictwem Oprogramowania eProcurement. W przypadku dochodzenia roszczeń wobec Dostawcy Oprogramowania przez osoby trzecie (w tym władze i instytucje państwowe) z tytułu naruszenia prawa przez Użytkownika (w szczególności, ale nie wyłącznie, na podstawie § 25e niemieckiej ustawy o podatku od wartości dodanej), Użytkownik zwolni Dostawcę Oprogramowania z tego obowiązku na pierwsze żądanie i zrekompensuje Dostawcy Oprogramowania wszelkie szkody, w tym koszty prawne. Użytkownik zrzeka się prawa do powoływania się na zaniedbanie po stronie Dostawcy Oprogramowania (§ 254 BGB).

(3) Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od wszelkich działań, które zagrażają lub zakłócają funkcjonowanie oprogramowania eProcurement oraz do nieuzyskiwania dostępu do danych, do których nie jest upoważniony. Ponadto użytkownik musi upewnić się, że informacje przesyłane i dane wprowadzane za pośrednictwem oprogramowania eProcurement nie są zainfekowane złośliwym oprogramowaniem.

(4) Użytkownik jest upoważniony do przetwarzania własnych danych za pośrednictwem oprogramowania eProcurement wyłącznie we własnym przedsiębiorstwie i do własnych celów. Dostawca oprogramowania niniejszym udziela użytkownikowi niezbędnych zezwoleń na takie użytkowanie jako zwykłe prawo użytkowania na czas trwania umowy. 

(5) Użytkownik nie jest upoważniony do zmiany, powielania, modyfikowania lub przekazywania stronom trzecim oprogramowania, na którym oparte jest oprogramowanie eProcurement lub jego części (w szczególności kodu programu), ani do umożliwiania stronie trzeciej korzystania z oprogramowania lub korzystania z niego przez stronę trzecią.

9. Przetwarzanie umów zawartych w oprogramowaniu eProcurement

(1) Przetwarzanie umów zawartych w oprogramowaniu eProcurement jest wyłączną odpowiedzialnością danego użytkownika. Dostawca oprogramowania nie gwarantuje wywiązania się z umów zawartych między użytkownikami na platformach handlowych ani nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczowe lub wady prawne towarów i usług będących przedmiotem obrotu. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, Dostawca oprogramowania nie jest zobowiązany do zapewnienia realizacji umów zawartych między użytkownikami.

(2) Pomimo procedury autoryzacji dostawca oprogramowania nie może zagwarantować prawdziwej tożsamości i uprawnień do dysponowania użytkownikami. W przypadku wątpliwości obaj użytkownicy są zobowiązani do poinformowania się w odpowiedni sposób o prawdziwej tożsamości i upoważnieniu do dysponowania drugim użytkownikiem.

10. Odpowiedzialność za szkody

(1) Roszczenia odszkodowawcze użytkownika, niezależnie od ich podstawy prawnej, w szczególności z tytułu naruszenia obowiązków wynikających ze zobowiązania umownego i nieuprawnionego działania, są wykluczone. 

(2) Nie ma to zastosowania w przypadkach

- oszukańczy zamiar, umyślny zamiar i rażące niedbalstwo,

- uszczerbek na życiu, ciele lub zdrowiu,

- założenie gwarancji, np. na istnienie nieruchomości

- naruszenie istotnych zobowiązań umownych (por. ust. 3), lub

- odpowiedzialność na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt i innych przepisów, zgodnie z którymi odpowiedzialność jest obowiązkowa.

(3) Roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia istotnych zobowiązań umownych są ograniczone do przewidywalnych szkód typowych dla umowy. 

(4) W zakresie, w jakim odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności pracowników, personelu, przedstawicieli i zastępców Dostawcy Oprogramowania.

(5) Dostawca oprogramowania jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za utratę danych zgodnie z powyższymi ustępami tylko wtedy, gdy użytkownik nie mógł uniknąć takiej utraty poprzez odpowiednie środki tworzenia kopii zapasowych danych.

(6) Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść użytkownika nie jest związana z powyższymi przepisami.

11. Odpowiedzialność za treści osób trzecich

(1) O ile oprogramowanie eProcurement oferuje możliwość przekierowania do baz danych, stron internetowych, usług itp. osób trzecich, na przykład poprzez ustawienie linków lub hiperłączy, dostawca oprogramowania nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, istnienie lub bezpieczeństwo tych baz danych lub usług, ani za ich zawartość. Dostawca oprogramowania nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, istnienie lub bezpieczeństwo tych baz danych lub usług, ani za ich zawartość. W szczególności dostawca oprogramowania nie ponosi odpowiedzialności za legalność, dokładność, kompletność lub aktualność zawartości tych baz danych lub usług.

(2) Użytkownikom zabrania się umieszczania w oprogramowaniu eProcurement treści (np. poprzez przesyłanie plików, linków lub ramek), które naruszają przepisy prawa, oficjalne zarządzenia lub dobre obyczaje. Zabrania się również zamieszczania treści naruszających prawa, w szczególności prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych, osób trzecich.

(3) W żadnym wypadku dostawca oprogramowania nie przyjmuje treści osób trzecich jako własnych. Użytkownik gwarantuje operatorowi platformy i innym użytkownikom platformy, że oferowane przez niego towary lub usługi nie naruszają żadnych praw autorskich, znaków towarowych, patentów, innych praw własności przemysłowej ani tajemnic handlowych.

(4) Dostawca oprogramowania zastrzega sobie prawo do zablokowania treści osób trzecich, jeśli są one karalne zgodnie z obowiązującym prawem, wyraźnie służą przygotowaniu przestępstw lub są sprzeczne z Ogólnymi warunkami użytkowania.

(5) Użytkownik zabezpiecza dostawcę oprogramowania przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich wobec dostawcy oprogramowania z tytułu naruszenia ich praw lub naruszenia prawa w związku z ofertami i/lub treściami zamieszczonymi przez użytkownika, o ile użytkownik ponosi za nie odpowiedzialność. W związku z tym użytkownik ponosi również koszty obrony prawnej dostawcy oprogramowania, w tym wszelkie opłaty sądowe i prawne.

12. Bezpieczeństwo danych i polityka prywatności

(1) Serwery, na których hostowane jest oprogramowanie eProcurement, są zabezpieczone zgodnie z najnowszym stanem wiedzy, w szczególności za pomocą zapór ogniowych; użytkownik jest jednak świadomy, że istnieje ryzyko dla wszystkich uczestników, że przesyłane dane mogą zostać odczytane podczas transmisji. Dotyczy to nie tylko wymiany informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, która opuszcza system, ale także wiadomości wewnętrznych i wszystkich innych transmisji danych. W związku z tym nie można zagwarantować pełnej poufności danych przesyłanych podczas korzystania z oprogramowania eProcurement.

(2) Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez dostawcę oprogramowania informacji i danych dotyczących przebiegu przetargów oraz zachowania klientów lub dostawców podczas realizacji tych transakcji w formie zanonimizowanej oraz na wykorzystywanie tej zanonimizowanej formy wyłącznie do celów marketingowych, np. do tworzenia statystyk i prezentacji.

(3) W okresie obowiązywania umowy licencyjnej dostawca oprogramowania jest uprawniony do przetwarzania i przechowywania danych otrzymanych od użytkownika w związku z relacjami biznesowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. 

(4) We wszystkich innych aspektach obowiązuje oświadczenie o ochronie danych dostawcy oprogramowania w załączniku, które jest częścią niniejszych Ogólnych warunków użytkowania.

(5) Rozpoczynając korzystanie z oprogramowania eProcurement, użytkownik gwarantuje dostawcy oprogramowania i wszystkim innym użytkownikom, że będzie przestrzegał wymogów prawa o ochronie danych w odniesieniu do danych przekazywanych przez użytkownika. W szczególności sam użytkownik musi zapewnić, że wszelkie niezbędne zgody zostaną uzyskane od pracowników przed wprowadzeniem danych osobowych pracowników do platformy w kontekście konfigurowania loginów pracowników lub w jakikolwiek inny sposób.

B. Szczególne warunki dotyczące usług Software-As-A-Service (SaaS)

1. Przedmiot usług SaaS i definicje

(1) Korzystanie z niektórych funkcji oprogramowania eProcurement wymaga rezerwacji usług SaaS u dostawcy oprogramowania. Na żądanie Dostawca oprogramowania przedłoży Użytkownikowi ofertę zawierającą odpowiednie warunki świadczenia usług. Poniższe warunki mają również zastosowanie do świadczenia usług SaaS przez dostawcę oprogramowania. Niektóre pakiety usług SaaS można również zarezerwować w oprogramowaniu eProcurement bezpośrednio za pośrednictwem sklepu z oprogramowaniem eProcurement bez indywidualnej oferty, tj. odpowiednią umowę SaaS można zawrzeć za pośrednictwem sklepu z oprogramowaniem eProcurement. Poniższe postanowienia mają odpowiednie zastosowanie do tych pakietów usług, chyba że wyraźnie określono inaczej.

(2) Przedmiotem umowy SaaS jest umowne określenie wzajemnych praw i obowiązków stron w zakresie odpłatnego, niewyłącznego i ograniczonego czasowo korzystania z oprogramowania eProcurement w firmie dostawcy za pośrednictwem Internetu w okresie obowiązywania umowy, a także udostępnienia przestrzeni dyskowej na serwerach dostawcy oprogramowania. Dostawca oprogramowania nie jest winien żadnych sukcesów w ramach umowy SaaS, a jedynie świadczenie usług.

(3) Poniższe definicje mają na celu ułatwienie znormalizowanego stosowania terminów:

OznaczenieDefinicja
Oprogramowanie eProcurementopisuje oprogramowanie eProcurement, które PAXLY udostępnia za pośrednictwem domeny internetowej www.paxly.ai (lub podobnej), a także oprogramowanie i przestrzeń dyskową, na której ta platforma jest technicznie oparta.
ArtykułOpisuje odpowiedni typ artykułu (nie ilość).
Zaproszenie do składania ofertopisuje zaproszenie innych użytkowników platformy do składania klientowi ofert na dostawę określonych przedmiotów.
Optymalizacja opakowańopisuje usługę świadczoną przez dostawcę oprogramowania na rzecz użytkownika w celu zasugerowania optymalizacji dowolnego rodzaju w ramach istniejących umów dostawy lub przed pierwszym przetargiem na przedmiot.
Wpis do artykułuopisuje początkowe włączenie parametrów artykułu do bazy danych platformy oprogramowania PAXLY

2. Nagrody

(1) Obowiązują ceny podane w ofercie lub w sklepie oprogramowania eProcurement.

(2) Dostawca oprogramowania zastrzega sobie prawo do zmiany oferowanych cen z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 4 miesiące do końca roku obowiązywania umowy.

(3) W przypadku konieczności ekonomicznej dostawca oprogramowania zastrzega sobie prawo do nadzwyczajnego dostosowania powyższych cen w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 6 tygodni do końca kwartału. W związku z tym użytkownikowi przysługuje specjalne prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z § 5 (4) niniejszej umowy.

3. Płatność

(1) Wynagrodzenie należne za świadczenie usług SaaS jest płatne w EUR i jest rozumiane jako kwota netto bez podatku VAT.

(2) Dostawca oprogramowania wystawia fakturę za należne wynagrodzenie w uzgodnionych odstępach czasu, co najmniej raz w roku kalendarzowym, i przesyła ją użytkownikowi wyłącznie w formie cyfrowej na adres e-mail podany podczas rejestracji, chyba że uzgodniono inaczej. Kwota faktury jest płatna w ciągu 14 dni, chyba że uzgodniono inny termin płatności.

(3) W przypadku umów SaaS zawieranych bezpośrednio za pośrednictwem sklepu eProcurement Software płatność na konto nie jest możliwa. Płatności można dokonać za pomocą natychmiastowego przelewu bankowego, PayPal lub karty kredytowej. Przetwarzanie płatności za pośrednictwem wyżej wymienionych obsługiwanych środków płatności podczas składania zamówienia za pośrednictwem sklepu eProcurement Software jest realizowane przez dostawcę usług dostawcy oprogramowania, STRIPE GMBH Prielmayerstraße 3, 80335 Monachium, Niemcy

a) Jeśli użytkownik wybierze PayPal jako środek płatności, dostawca oprogramowania jest gotów zaakceptować uznanie konta PayPal dostawcy oprogramowania z tytułu realizacji (§ 364 (2) BGB). W przypadku ponownego obciążenia konta PayPal Dostawcy oprogramowania, roszczenie Dostawcy oprogramowania o zapłatę pozostaje w mocy lub zostaje wznowione.

b) We wszystkich innych aspektach przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem STRIPE GmbH podlega wyłącznie jej Ogólnym Warunkom Handlowym, które są dostępne pod adresem link uzupełnione, w razie potrzeby, ogólnymi warunkami danego dostawcy usług płatniczych lub instytucji kredytowej.

(4) Użytkownik może kompensować tylko te roszczenia wzajemne, które nie są kwestionowane przez dostawcę oprogramowania lub zostały prawomocnie stwierdzone.

(5) Użytkownik nie może skorzystać z prawa do zatrzymania danych, które nie jest oparte na tym samym stosunku prawnym.

4. Dostępność i wsparcie / umowa o gwarantowanym poziomie usług

Warunki dostępności oprogramowania eProcurement są określone w oddzielnej umowie o gwarantowanym poziomie usług. Umowa o gwarantowanym poziomie usługktóra stanowi załącznik do umowy SaaS i której warunki użytkownik akceptuje, rezerwując usługi SaaS.

5. Okres obowiązywania i anulowanie

(1) O ile nie uzgodniono inaczej, umowa o świadczenie usług SaaS rozpoczyna się z chwilą jej podpisania przez obie strony i jest zawierana na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 3 miesiące do końca roku umownego. 

(2) Prawo do nadzwyczajnego anulowania z ważnego powodu pozostaje nienaruszone.

(3) W przypadku nadzwyczajnej korekty ceny użytkownik ma specjalne prawo do anulowania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 2 tygodnie do końca kwartału.

C. Ogólne postanowienia końcowe

1. Miejsce spełnienia świadczenia, miejsce jurysdykcji, prawo właściwe

(1) Miejscem realizacji umowy dla obu stron jest siedziba Dostawcy Oprogramowania w Halle (Saale). 

(2) Jeśli użytkownik jest handlowcem lub osobą prawną prawa publicznego, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów prawnych wynikających z lub w związku z umowami między dostawcą oprogramowania a użytkownikiem jest Halle (Saale), Niemcy. Dostawca oprogramowania jest jednak również uprawniony do dochodzenia roszczeń przeciwko użytkownikowi w ogólnej jurysdykcji użytkownika.

(3) Stosunki pomiędzy dostawcą oprogramowania a użytkownikiem podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec. 

(4) Ustne umowy dodatkowe między użytkownikiem a dostawcą oprogramowania nie są prawnie wiążące. Aby były skuteczne, muszą być sporządzone na piśmie, przy czym wystarczające jest przesłanie ich pocztą elektroniczną.

(5) W zakresie, w jakim niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania zawierają luki, uznaje się, że w celu wypełnienia tych luk uzgodniono te prawnie skuteczne postanowienia, które użytkownicy uzgodniliby zgodnie z celami gospodarczymi umowy licencyjnej lub umowy o świadczenie usług SaaS oraz celem Ogólnych Warunków Użytkowania, gdyby byli świadomi istnienia luki.

(5) Nasze faktury są płatne natychmiast i bez potrąceń.

(6) Klient może kompensować z naszymi roszczeniami wyłącznie bezsporne roszczenia, które zostały przez nas uznane i prawomocnie stwierdzone lub roszczenia, które są wzajemne w stosunku do naszych roszczeń. Klient jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

(7) Jeśli klient nie wywiązuje się z płatności, zastosowanie mają przepisy ustawowe.

6 Obowiązki użytkowników

(1) Korzystając z oprogramowania PAXLY, użytkownik wyraża zgodę na opublikowanie skutecznej historii sukcesu klienta, która może zostać opublikowana przez PAXLY na stronie internetowej PAXLY, w prasie i innych mediach reklamowych z co najmniej logo firmy użytkownika.

Status 01.01.2024